PARTICIPA

En els centres gestionats per Fundació Vella Terra existeixen diverses eines de participació.

CONSELLS DE PARTICIPACIÓ

L’article 26.2 del Decret 202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans de participació i coordinació del Sistema català de serveis socials, concreta que en els centres on es presten serveis d’atenció diürna i serveis substitutoris de la llar, ha d’existir un consell de participació de centre (CPC) com a òrgan de participació. El consell de participació és un espai de diàleg i deliberació de les persones usuàries i dels seus familiars, dels treballadors i treballadores, de les persones responsables de la direcció, de les entitats titulars i de l’Administració, amb l’objectiu d’avançar conjuntament en la qualitat dels serveis socials.

COMISSIONS

Segons el programa de participació dels diferents centres de Fundació Vella Terra s’han establert dues comissions que promouen la participació de les persones usuàries i/o els seus legals representants per afavorir la participació i conèixer les propostes i suggeriments de les persones usuàries i familiars o tutors per adaptar el disseny de diferents activitats/serveis a les preferències de les persones en cada moment.

PAiV (Pla d'Atenció i Vida)

És un document que es treballa a reunions on tant usuari i/o representant legal com professionals treballen i concreten quin serà el pla d´atenció i vida de l’usuari amb relació al seu Projecte de Vida.
Per a més informació sobre el Consell de Participació, les Comissions o el PAiV es pot contactar amb el centre de referència.