INVENTARI DE PATRIMONI

En base a l’especificat a l’Article 9 dels estatuts de la Fundació Privada Vella Terra relatiu al ‘Patrimoni de la Fundació i Activitats Econòmiques’, el Patrimoni queda vinculat a l’acompliment dels fins fundacionals.

Aquest està integrat per