La nostra essència

MISSIÓ

Donar continüitat, sentit i suport al PROJECTE DE VIDA de cada persona usuària.

VISIÓ

Contribuir, mitjançant la nostra feina, a fer del món un lloc on TOTES les persones puguin desenvolupar-se en llibertat.

VALORS

Respecte, humilitat, professionalitat, innovació i personalització són els VALORS en els quals fonamentem la nostra feina diària.