COMITÈ D'ÈTICA DE LA FUNDACIÓ VELLA TERRA

Què és el Comitè d'Ètica

És un òrgan consultiu de caràcter interdisciplinari no vinculant, que coordina, dona suport, assessora i està al servei dels ERESS (Espais de Reflexió Ètica).

Funcions del comitè

 1. Desenvolupar el codi ètic generant comportaments institucionals, organitzatius i personals coherents, afavorint el debat intern sobre els aspectes deontològics amb l’objectiu de millorar la qualitat dels serveix.
 2. Assessorar i orientar als diferents EREP dels centres i serveis de la Divisió Socio-Sanitària en les situacions en les que es requereixi el suport i/o intervensió.
 3. Col·laborar en la formació en ètica dels professionals que composen els EREP.
 4. Organitzar sessions, seminaris i cursos relacionats amb temes d’ètica oberts a tots els professionals de FVT.
 5. Proposar protocols d’actuació per a situacions de conflicte ètic que puguin sorgir de forma reiterada o ocasional.
 6. Impulsar la investigació en bioètica en el marc de les tasques assistencials que es desenvolupin en cada servei.
 7. Elaborar informes a partir de les consultes rebudes dels EREP sobre les actuacions a debat que siguin susceptibles de vulnerar valors, principis o normes del nostre codi ètic.
 8. Promoure, protenciar i consolidar el compromís social de FVT en totes i cadascuna de les seves actuacions.

Composició

 • La composició del Comitè serà de 5 a 7 persones incorporant sempre que sigui possible la perspectiva de diferents professions.
 • Es recomana que els membres del comitè siguin o hagin estat membres de l’ERESS d’un centre o servei.
 • En cas que hi hagi més persones interessades es farà per sorteig.

Competències i Formació

Per formar part del Comitè d’Ètica cal tenir competències per al diàleg, la deliberació i participar amb desig de consens.

Les persones que formin part del Comitè tindran una formació específica d’ètica prenent el compromís d’una formació permanent en qüestions d’ètica, mínim de 20h.

Compromís dels membres

Els seus membres es comprometen a:

 • Fomentar el respecte als drets humans.
 • Garantir l’autonomia, la independència i la pluralitat dels seus membres en els processos de deliberació.
 • Romandre almenys quatre anys en el comitè.
 • Els membres del Comitè han de preservar la confidencialitat de la informació a la què tinguin accés per raó dels seu càrrec, així com de les deliberacions del Comitè.
 • Mantenir una formació continuada en ètica.

Dinàmica de funcionament

 • Els càrrecs de President/a i de secretari/a s’escolliran per consens entre els membres del Comitè.
 • El Comitè es reunirà amb caràcter ordinari cada sis mesos (mesos de maig i novembre) a les instal·lacions de  l’entitat.
 • Sempre que ho decideixi el President/a es pot reunir en caràcter extraordinari si ho demanen els membres del Comitè davant de situacions i/o problemes ètics que ho requereixin.
 • Les consultes al Comitè es faran via el email d’ètica etica@grupvl.es.
 • Tothom pot fer consultes al Comitè, clients, proveïdors i altres entitats.
 • L’ordre d’atenció de les consultes el marcarà el propi Comitè.
 • Les resolucions del Comitè respecte a cada conflicte ètic es recolliran en un informe que es passarà a tots els representants del Comitè, al ERESS que hagi fet la consulta i a la Direcció i Presidència de l’entitat.

Indicadors de seguiment

Per fer el seguiment de les principals funcions del Comitè es tindran presents els següents indicadors per tal de poder valorar les tasques realitzades.

  • Núm. de Fitxes presentades, Núm. de Fitxes tancades (una fitxa és considerarà tancada una vegada s’hagi fet una resposta per escrit).
  • Enquestes fetes sobre el coneixement i la percepció que tenen els professionals de l’ètica i de l’existència del comitè.
  • Formació en ètica rebuda pel seus membres.
  • Formació permanent en ètica i percentatge de persones que l’han rebuda.
  • Memòria anual (es farà al setembre, i comprendrà d’octubre de l’any anterior al setembre de l’any corrent).

Publicitat dels acords

El  representant de cada ERESS és el responsable de difondre en el seu centre o servei aquelles informacions i/o recomanacions fetes pel Comitè d’Ética. En el cas que no hi hagi ERE serà la Direcció del centre o servei qui canalitzarà la informació.

Normativa aplicable

Ordre ASC/349/2010 de 16 de juny del Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya.

DESCARREGA'T EL DOCUMENT "COMITÈ D'ÈTICA"