ÈTICA - ERESS

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN - ESPAIS DE REFLEXIÓ ÈTICA

Què és un espai de reflexió ètica en serveis socials (ERESS)

És un grup de treball interdisciplinari, format per diferents professionals del centre o servei que hi participen de forma voluntària, creat per analitzar i assessorar en la resolució de possibles dilemes ètics que es produeixen en la pràctica de la intervenció social i sanitària, tenint com a objectiu final la millora de la qualitat de l’atenció a les persones, la promoció dels valors ètics i les bones actituds en la cura de les persones que s’atenen.

Formació de l'espai de reflexió

Previ a la formació de l’espai de reflexió es crearà un grup Promotor de Sensibiltizació en Ètica amb la funció de sensibilitzar, informar i promoure la creació de l’Espai de Reflexió Ètica la creació de l’Espai de Reflexió Ètica. El grup promotor estarà format de forma voluntària per un/a monitor/a o auxiliar, i un/a tècnic/a proposats per la direcció que serà la persona que liderarà el grup.

 

Quan el Grup Promotor valori que l’equip del centre o servei està preparat, la direcció convocarà una assemblea per informar sobre l’espai de reflexió ètica i el seu funcionament, posteriorment es convocarà via circular informativa a tots els treballadors/es la creació de l’Espai de Reflexió Ètica, animant i fomentant la interdisciplina de les persones que vulguin formar-ne part. Una vegada creat l’ERESS, el grup promotor es dissoldrà.

Formació de l'espai de reflexió

 • Dotar els professionals d’una eina consultiva propera i fàcilment accessible davant casos o situacions que generin conflicte entre les persones ateses, professionals i organitzacions tenint en compte el parer dels afectats.
 • Promoure la sensibilització i la formació en valor ètics.
 • Fomentar i difondre bones pràctiques professionals i organitzatives mitjançant l’elaboració i revisió de protocols, criteris i recomanacions.
 • Col·laborar en l’educació sobre l’ètica en els centres de treball.

Composició

La composició de l’ ERESS serà de 5 a 7 persones incorporant sempre que sigui possible la perspectiva de les diferents professions del centre o servei. En cas que hi hagi més persones interessades es farà per sorteig.

 

Els membres de l’ ERESS tindran un compromís de permanència de dos anys. Als dos anys de posada en marxa es promourà la substitució del 50% dels membres de l’ ERESS, de forma voluntària. Als quatre anys, el 50% restant. L’elecció es farà sempre en convocatòria oberta i per sorteig si hi ha més persones interessades.

 

Entre els membres s’escollirà un portaveu o persona de referència i un secretari/a.

Els Espais de Reflexió tindran accés a la consulta d’experts en temes específics de l’àmbit d’actuació.

En el moment de la incorporació d’un nou membre es farà constar en l’acta el nom, càrrec i compromisos en relació al RRI.

Competències i Formació

Per formar par d’un ERESS cal tenir competències per al diàleg, la deliberació i participar amb desig de concens.

Les persones que formin part dels ERESS hauran de tenir un mínim de 20 h de formació específica d’ètica, prenent el compromís d’una formació permanent en qüestions d’ètica.

Aquesta formació haurà de ser facilitada per SSCC.

Compromisos dels membres

Els seus membres es comprometen a:

 • Fomentar el respecte als drets humans.
 • Garantir l’autonomia, la independència i la pluralitat dels seus membres en els processos de deliberació.
 • Romandre almenys dos anys a l’ ERESS.
 • Mantenir la confidencialitat de la informació a la qual, com a membres dels ERESS, tindran accés. El deure de confidencialitat continuarà vigent tot i haver deixat l’ ERESS.
 • Liderar l’ ERESS entorn de l’ètica en l’organització.
 • Escoltar el parer dels afectats.
 • Mantenir una formació continuada en ètica.

El no compliment dels compromisos assumits al formar part de l’ ERESS serà causa d’expulsió del grup.

Dinàmica de funcionament

 • La dinàmica de les reunions serà bimensual a les instal·lacions del centre, amb una duració màxima de 3 hores.
 • L’ ERESS es pot reunir amb caràcter extraordinari davant de situacions i/o problemes ètics que ho requereixin.
 • El/la secretari/a que serà qui redactarà les actes de les reunions.
 • Anualment s’elaborarà un pla de treball amb planificació d’objectius i es redactarà un informe de la tasca realitzada.
 • Aquest Pla de Treball en format Pla d’Acció formarà part a l’hora del P.A del centre o servei.
 • Les consultes que arribin al ERESS hauran de fer-se via l’imprès “Fitxa de Presentació de Casos”  que serà exposada per una de les persones implicades en el cas.
 • L’ ERESS es compromet a donar resposta verbal i/o escrita a la persona o col·lectiu que hagi fet la consulta, utilitzant l’imprès “Fitxa Resposta de Casos “.
 • L’ ERESS podrà fer consultes al Comitè d’ Ètica o passar els casos que a la seva valoració ho requereixin, via el mail etica@grupvl.es.
 • Quan una consulta feta a l’ ERESS es passi al Comitè d’Ètica per a la seva resposta, es comunicarà a la persona o col·lectiu que la realitzat.
 • Els indicadors de seguiment serà l’eina de treball per a millorar la tasca i fer el seguiment de l’ERESS.
 • Totes les actes i documents que s’elaborin s’enviaran al mail del comitè d’ètica etica@grupvl.es
 • Cada ERESS tindrà un mail específic, gestionat pel portaveu, per tal que es pugui fer arribar consultes, casos, queixes o suggeriments.

Indicadors de seguiment

 • Per fer el seguiment de les principals funcions de l’ ERESS es tindran presents els següents indicadors per tal de poder valorar les tasques realitzades.

  • Núm. de Fitxes presentades, Núm. de Fitxes tancades (una fitxa és considerarà tancada una vegada s’hagi fet una resposta per escrit).
  • Enquestes fetes sobre el coneixement i la percepció que tenen els professionals de l’ètica i de l’existència de l’ ERESS.
  • Formació en ètica rebuda pels seus membres.
  • Formació permanent en ètica i percentatge de persones que l’han rebuda.
  • Memòria anual (es farà al setembre, i comprendrà d’octubre de l’any anterior al setembre de l’any corrent).

Normativa aplicable

 • Ordre ASC/349/2010 de 16 de juny del Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya.

DESCARREGA'T EL DOCUMENT "REGLAMENT DE RÈGIM INTERN - ESPAIS DE REFLEXIÓ ÈTICA"