ACTIVITATS QUE DESENVOLUPEM

La FPVT (Fundació Privada Vella Terra) desenvolupa les activitats especificades a l’Article 6 dels seus Estatuts.

Article 6 : Activitats

Per la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa determinades activitats que el Patronat considera necessaries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d’acord amb  el que hi ha establert a la normativa sobre fundacions.

 

Concretament, a fi de portar a terme la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa activitats que, sense ànim exhaustiu, s’enumeren a continuació:

Aquestes activitats relacionades amb els fins fundacionals s’han de portar a terme segons les normes que les regeixen específicament, mitjançant l’obtenció, en el seu cas, dels permisos o llicències pertinents

En concret i actualment, en el marc de l’atenció a persones dependents, l’activitat s’ha desplegat en les següents àrees: