Informes Auditories

A continuació, trobareu una recopilació de les nostres auditories anuals des de l’any 2016 per descarregar-les en PDF.

INFORME AUDITORIA 2019

Auditoria dels Comptes Anuals de la FUNDACIÓ PRIVADA VELLA TERRA, que comprenen el balanç de situació a 31 de desembre de 2019, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria corresponents a l’exercici anual finalitzar en aquesta data.

INFORME AUDITORIA 2018

Auditoria dels Comptes Anuals de la FUNDACIÓ PRIVADA VELLA TERRA, que comprenen el balanç de situació a 31 de desembre de 2018, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria corresponents a l’exercici anual finalitzar en aquesta data.

INFORME AUDITORIA 2017

Auditoria dels Comptes Anuals de la FUNDACIÓ PRIVADA VELLA TERRA, que comprenen el balanç de situació a 31 de desembre de 2017, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria corresponents a l’exercici anual finalitzar en aquesta data.

INFORME AUDITORIA 2016

Auditoria dels Comptes Anuals de la FUNDACIÓ PRIVADA VELLA TERRA, que comprenen el balanç de situació a 31 de desembre de 2016, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria corresponents a l’exercici anual finalitzar en aquesta data.