COMPTES ANUALS I AUDITORIA

Informes Auditories

A continuació, trobareu una recopilació de les nostres auditories anuals des de l’any 2018 per descarregar-les en PDF.

INFORME AUDITORIA 2022

Auditoria dels Comptes Anuals de la FUNDACIÓ PRIVADA VELLA TERRA, que comprenen el balanç de situació a 31 de desembre de 2022, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria corresponents a l’exercici anual finalitzar en aquesta data.

INFORME AUDITORIA 2021

Auditoria dels Comptes Anuals de la FUNDACIÓ PRIVADA VELLA TERRA, que comprenen el balanç de situació a 31 de desembre de 2021, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria corresponents a l’exercici anual finalitzar en aquesta data.

INFORME AUDITORIA 2020

Auditoria dels Comptes Anuals de la FUNDACIÓ PRIVADA VELLA TERRA, que comprenen el balanç de situació a 31 de desembre de 2020, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria corresponents a l’exercici anual finalitzar en aquesta data.

INFORME AUDITORIA 2019

Auditoria dels Comptes Anuals de la FUNDACIÓ PRIVADA VELLA TERRA, que comprenen el balanç de situació a 31 de desembre de 2019, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria corresponents a l’exercici anual finalitzar en aquesta data.

INFORME AUDITORIA 2018

Auditoria dels Comptes Anuals de la FUNDACIÓ PRIVADA VELLA TERRA, que comprenen el balanç de situació a 31 de desembre de 2018, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria corresponents a l’exercici anual finalitzar en aquesta data.